Terapije

Poremećaji verbalne komunikacije

Poremećaji verbalne komunikacije

Terapija poremećaja verbalne komunikacije obuhvaća:

  • dvojezičnost (bilingvizam),
  • poremećaje glasa (afonija i disfonija),
  • nepravilan izgovor glasova (dislalija),
  • poremećaje tempa i ritma govora (mucanje i brzopletost),
  • zaostajanje u razvoju govora i jezika obzirom na dob,
  • teškoće govora i jezika djece oštećena sluha,
  • afazije kao posljedice inzulta (moždanog udara).

 

Poremećaji neverbalne komunikacije

Poremećaji neverbalne komunikacije

Terapija poremećaja neverbalne komunikacije obuhvaća:  

  • teškoće u svladavanju čitanja i pisanja (disleksija i disgrafija),
  • teškoće u usvajanju matematičkih vještina (diskalkulija).