Diskalkulija

Primjer:

Dijete ne može obavljati ni najjednostavnije računske operacije, računa na prste i ne može doći samo do rješenja zadatka, bilo verbalno postavljenog ili matematički.
Dijete sa diskalkulijom nekada izgleda kao dijete koje ne razumije što mu se govori iako sasvim dobro razumije naloge, tekstove priča i može tekst korektno prepričati.Tek se kasnije počinje služiti brojem, te ima teškoća sa razumijevanjem razdvajanja cjeline na dijelove, građenje novih cjelina.Prisutna je dislateralizacija,neprepoznavanje naziva prstiju, naročito onih između palca i malog prsta, dva krajnja prsta najčešće prepoznaje i zna im naziv.Dijete zna napisati brojeve u nizu, ali im često zamjene mjesta ( 41 napišu kao 14,ili 13 napišu kao 31…) pri čemu sama ne uviđaju da su zamjenili mjesta brojeva ili čak dodaju brojeve.
Također se javljaju teškoće zamjećivanja desetica, stotica, tisućica i njihovo razumijevanje.
Klinička slika same diskalkulije ispoljava se kao otežano svladavanje izvođenja računskih radnji, naročito kada se ove vrše sa većim brojem brojeva i u okviru složenijih matematičkih operacija. Manje su greške prilikom zbrajanja dva manja broja, nego pri njihovom oduzimanju, množenju, a naročito dijeljenju. Ako imamo duži niz brojeva koje treba zbrojiti, tada se kod djeteta uvijek javi zabuna i teško tada može izvesti samu radnju do kraja.Zadaci riječima, a naročito oni koji su dati u okviru slike, shvaćaju se , ali se rješavaju s teškoćom ili se uopće ne mogu rješiti.
Kada se dijete ispituje, a sumnja se na diskalkuliju, tada se ispituje:

  • percepcija broja
  • percepcija složenih brojeva
  • matematičke operacije
  • matematički znakovi
  • automatizirane računske radnje vezane za govor
  • redoslijed brojeva
  • shvaćanje mjesta brojeva ( jedinica, desetica )

Uz ove sve navedene poteškoće, dijete koje ima specifični matematički poremećaj ne može u bilježnici održati kolone u liniji, ne mogu pravilno pročitati znakove i zbunjeni su kad je pravac u pitanju. Gubi se i koncepcija redoslijeda u vremenu i doživljaj redoslijeda događanja, te se i remeti odnos prema redoslijedu u prostoru. Kao jednostavan primjer možemo dati djetetu da nam na sebi pokaže orijentaciju lijevo-desno, u prostoru, te poznavanje prstiju na ruci. Da Vas previše ne bunimo, najbolje je da ako primijetite da vaše dijete ima ovakvih poteškoća ili sumnjate na diskalkuliju, javite se logopedu, da se učini adekvatna logopedska obrada, te da se prvenstveno pomogne djetetu.